نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

کدام مورد نمونه ای از رفتار پرخطر هنگام رانندگی است؟

 1.  حرکت بین خطوط
 2.  توجه به جلو
 3.  رعایت فاصله طولی
 4.  استفاده از تلفن همراه
جواب صحیح گزینه شماره 4

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی نداشته باشد حق تقدم با کیست؟

 1. وسیله ای که به سمت راست گردش می کند
 2. وسیله ای که مستقیم حرکتت می کند
 3. وسیله ای که به سمت چپ گردش می کند
 4. پیادگان

گزینه صحیح 4

این تابلو بیان گر چیست؟

نمونه سوالات آیین نامه

 1.  رعایت فاصله بیشتر از ۷۰ متر ممنوع
 2.  رعایت فاصله کم تر از ۷۰ متر ممنوع
 3.  سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
 4.  سرعت کم تر از ۷۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع

جواب صحیح گزینه شماره2

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب جدید

در یک منطقه ی مسکونی و شهری در حال حرکت هستید به یک سرعت گیر نزدیک می شوید چه کار می کنید ؟

 1. با همان سرعت به راه خود ادامه می دهیم
 2. با احتیاط سرعت را کاهش می دهیم
 3. از قسمت سمت چپ جاده عبور می کنیم
 4. فرصت ندهید عابرین از خیابان عبور کنند

جواب صحیح گزینه شماره 2

در برخورد راه اصلی با فرعی حق تقدم عبور با چه کسی است ؟

 1. وسیله ای که در راه اصلی قرار دارد
 2. وسیله ای که به راست گردش می کند
 3. وسیله ای که که مستقیم عبور می کند
 4. هیچ کدام

گزینه صحیح شماره1

کدام مورد زیر منظور و مفهوم رانندگی با سرعت مطمئنه است؟

 1.  رانندگی بر اساس شرایط محیطی و جاده ای
 2.  رانندگی با سرعت های بالا
 3.  رانندگی با سرعت های پایین
 4.  رانندگی در ساعات روز

جواب صحیح گزینه شماره1

این تابلو بیان گر چیست؟

 1.  حق تقدم عبور با تاکسی
 2.  حق تقدم عبور با شما
 3.  راه دو طرفه
 4.  حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقاب

 

جواب صحیح گزینه شماره 2

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی هم اند بخواهند وارد خیابان مجاور شوند حق تقدم با کیست ؟

 1. وسیله ای که به چپ گردش می کند
 2. وسیله ای که به راست گردش می کند
 3. منتظر می مانند تا پلیس راهنمایی بیاید
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه شماره2

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 97

راه هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت وجود موانع ثابت مانند وسایل نقلیه پارک شده ، مصالح ساختمانی بسته یا برای عبور از مسیر مجاز کافی نباشد حق تقدم عبور با کیست؟

 1.  وسایل نقلیه ای که دارای عرض بیشتری میباشند.
 2.  وسایل نقلیه ای که مسیر عبور آنها باز یا سهم بیشتری را دارا باشند.
 3.  وسایل نقلیه ای که سرعت بیشتری دارند.
 4.  نیازی به رعایت حق تقدم عبور نبوده و هر وسیله

این تابلو بیان گر چیست؟

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

 1.  عبور با عرض بیش از ۲ متر ممنوع
 2.  عبور با بار بیش از ۲ تن بر هر محور ممنوع
 3.  عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از ۲ تن ممنوع
 4.  عبور با ارتفاع بیش از ۲ متر ممنوع
جواب صحیح گزینه شماره 1

 

در کدام مورد زیر سبقت گرفتن ممنوع است؟

 1.  ۲۰۰ متری سربالایی
 2.  ۲۰۰ متری پیچ ها
 3.  بر روی خط ممتد
 4.  ۲۰۰ متری تونل ها

جواب صحیح گزینه شماره 3

نمونه سوالات آیین نامه قبولی در امتحان راهنمایی و رانندگی

وقتی در خط عبوری که می روید اتومبیل ها توقف کرده باشند چه کار می کنید ؟

 1. شتاب بگیرید که زودتر از ان ها عبور کنید
 2. به ترافیک مقابل اجازه عبور می دهید
 3. به ترافیک مقابل اشاره می کنید تا عبور کنند
 4. به رفتن ادامه می دهید زیرا حق تقدم عبور با شماست

جواب صحیح گزینه شماره1

خستگی و خواب آلودگی راننده چه تاثیری بر رانندگی وی دارد؟

 1.  افزایش توجه به رانندگی
 2.  افزایش سرعت تصمیم گیری در هنگام بروز خطر
 3.  شناسایی صحیح وضعیت رانندگی سایر رانندگان
 4.  کاهش سطح هوشیاری و سرعت واکنش فرد

جواب صحیح گزینه شماره 4

نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی رانندگی

این تابلو بیان گر چیست؟

 1.  تقاطع راه آهن با راه بند
 2.  جهت وزش باد شدید از چپ
 3.  جهت وزش باد شدید از راست
 4.  تقاطع راه آهن بدون راه بند
جواب صحیح گزینه شماره3

تنها برای چه مواردی می توانید به رانندگان و باعابرین با چراغ بزرگ علامت دهید؟

 1. جهت اعلام اینکه به انها راه داده اید
 2. جهت اعلام حضور به انها
 3. جهت اعلام اینکه حق تقدم عبور با شماست
 4. جهت اعلام اینکه دنده عقب می روید

جواب صحیح گزینه شماره 2

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخ

این تابلو بیان گر چیست؟

 1.  سربالایی خطرناک
 2.  شیب سربالایی ۱۰ درصد
 3.  شیب سرازیری ۱۰ درصد
 4.  خطر سقوط در آب

جواب صحیح گزینه شماره 1اگر در هنگام رانندگی در سراشیبی کلاچ را پایین نگه داریم چه می شود ؟

 1. ترمز گرفتن و هدایت اتومبیل دچار مشکل می شود
 2. لاستیک ها ساییده نمی شود
 3. اشکالی ندارد
 4. موتور سریع تر کار می کند

جواب صحیح گزینه شماره1

نمونه سوالات آیین نامه تستی

گواهینامه رانندگی را بنا به درخواست چه کسی باید ارایه داد؟

 1. پلیس ترافیک
 2. مامور ترافیک
 3. بازرس اتومبیل
 4. پس از وقوع حادثه به فردی که با او تصادف کرده یم

جواب صحیح گزینه شماره 1

نام این تابلو چیست؟

 

 1.  تقاطع راه آهن با راه بند
 2.  خطر سقوط در آب
 3.  راه لغزنده
 4.  پل متحرک
جواب صحیح گزینه شماره 4

کدام مورد زیر علت تصادف با اتومبیل جلویی است ؟

 1. تغییر نور چراغ ها
 2. عدم توجه کافی راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی
 3. عبور عابر پیاده در مناطق شهری و شلوغ
 4. ترافیک وسایل نقلیه

جواب صحیح گزینه شماره2

نمونه سوالات آیین نامه کتاب راهنمایی و رانندگی

درچند متر مانده به پیچ ها سبقت ممنوع است ؟

 1. 100
 2. 50
 3. 150
 4. 120

جواب صحیح گزینه شماره 2

در میدان ها حق تقدم با چه کسی است ؟

 1. وسیله ای که اول وارد می شود
 2. وسیله ای که زودتر وارد میدان شده
 3. وسیله ای که در درون میدان در حال حرکت است
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه شماره 3

چه موقع می توانید به صورت دنده عقب از یک خیابان فرعی به اصلی بروید ؟

 1. در همه مواقع
 2. تنها اگر دو خیابان خلوت باشند
 3. تنها اگر خیابان ااصلی دارای ترافیک نباشد
 4. هیچ موقع

جواب صحیح گزینه شماره4